Spring naar content

Leveringsvoorwaarden

Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relaties/zakelijke dienstverlening van:
Bloemenweelde Amsterdam
De Clercqstraat 114
1052NN Amsterdam
KvK 33058883

Artikel 1 DEFINITIES

- Bloemenweelde/Bloemenweelde Amsterdam: de bloemistwinkelier, natuurlijke persoon of rechtspersoon, welke producten en/of diensten (op afstand) aan haar zakelijke relaties aanbiedt.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de bloemist en de zakelijke relatie tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
- Zakelijke relatie: ieder natuurlijke persoon, handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en ieder rechtspersoon, aan wie de bloemist een aanbieding of een prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie de bloemist een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de zakelijke relatie gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de zakelijke relatie om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de bloemist georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat zakelijke relatie en ondernemer fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Artikel 2 IDENTITEIT VAN DE BLOEMIST

Naam bloemist: Ramon ten Bosch
handelend onder de naam/namen:
Bloemenweelde / Bloemenweelde Amsterdam

Vestigings- & bezoekadres:
De Clercqstraat 114
1052 NN Amsterdam
Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@bloemenweelde-amsterdam.nl
Telefoonnummer: 020-6168704
KvK-nummer: 22058883
Btw-identificatienummer: NL001601645B50

Artikel 3 ALGEMEEN

1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De bloemist en de zakelijke relatie zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op- en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven - aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3. Indien de koper naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de bloemist is ingestemd.
4. De bloemist behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten en overeenkomsten op afstand door de bloemist aangegaan met derden.
2. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de algemene Voorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de Bloemenweelde Voorwaarden op offerte, of orderbevestiging.
3. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de zakelijke relatie beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de bloemist zijn in te zien en zij op verzoek van de zakelijke relatie zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de zakelijke relatie ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de zakelijke relatie op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de zakelijke relatie langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte algemene Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
6. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Voorwaarden, geacht deze Voorwaarden aan te vullen.

Artikel 5 AANBIEDINGEN/OFFERTE

1. Alle door of namens de bloemist mondeling of in aankondigingen, brieven, overige berichten en online aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Alle door de bloemist uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
3. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
4. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor de bloemist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5. De verkoopprijs luidt in euro’s exclusief BTW, exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten.
6. Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door de bloemist altijd worden gecorrigeerd. Indien de zakelijke relatie evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat de bloemist de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

Artikel 6 OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de zakelijke relatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de zakelijke relatie het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de bloemist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de bloemist is bevestigd, kan de overeenkomst door de zakelijke relatie worden ontbonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de bloemist passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de bloemist voor een veilige webomgeving. Indien de zakelijke relatie elektronisch kan betalen, zal de bloemist daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Op grond van het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand), kan de bloemist zich op de hoogte laten stellen of de zakelijke relatie aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Op basis van dit onderzoek is de bloemist gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de bloemist voor hem bindend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door de bloemist in rekening worden gebracht.

Artikel 7 PRIVACY & AVG.

Bloemist is gehouden om de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens na te leven en overeenkomstig te handelen.
Bij de overeenkomst op afstand wordt tevens naar het Privacy statement op de website http://www.bloemenweelde-b2b.nl verwezen.

Artikel 8 HERROEPINGSRECHT

Alle verse producten, waaronder bloemen, van de bloemist kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze producten een beperkte levensduur hebben. Bij de aankoop van producten, niet zijnde versproducten, heeft de zakelijke relatie de mogelijkheid zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen, conform artikel 6:230o lid 1 BW, indien het een koop op afstand betreft.

Artikel 9 OVERMACHT

1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de bloemist dit de zakelijke relatie zo snel mogelijk per e-mail, faxbericht of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de bloemist geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de bloemist haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de bloemist gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de bloemist kunnen worden toegerekend.
3. De bloemist kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
a) te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven.
b) belemmerende maatregelen van overheidswege
c) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
d) rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
e) geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 10 LEVERING

1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van de bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en zo de bloemist niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
2. Tenzij voor zover hierover tussen de bloemist en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan de bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
4. Overeengekomen leveringstijden zullen door de bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering en de vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. De bloemist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de zakelijke relatie vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de zakelijke relatie tijdig worden medegedeeld.
6. De zakelijke relatie kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar de bloemist: (info@bloemenweelde-amsterdam.nl) of per telefoon. Indien de levering reeds is voorbereid of uitgevoerd kan deze niet meer ontbonden worden.

Artikel 11 VERPAKKING bezorgen en administratievergoeding

De bloemist heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en een toeslag voor bezorgen en administratie te berekenen. De zakelijke relatie dient vooraf in te stemmen met het in rekening brengen van de voorgenoemde toeslagen.

Artikel 12 BETALING

1. Verkoop geschiedt binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
2. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen dient de koper de door de zakelijke relatie krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De betaling dient te geschieden op een door de bloemist aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
3. De bloemist is gerechtigd een vooruitbetaling van de zakelijke relatie te verlangen, in welk geval dit aan de zakelijke relatie zal worden medegedeeld.
4. Indien de betalingstermijn wordt overschreden wordt de zakelijke relatie geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de bloemist het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot de dag van algehele voldoening. Dit onverminderd de aan de bloemist verder toekomende rechten.
5. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen de buitengerechtelijke kosten conform de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. Ook alle gerechtelijke kosten, die de bloemist in verband met de inning van zijn vordering maakt, komen voor rekening van de zakelijke relatie.
6. Aan personen, in dienst van de bloemist, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
7. De bloemist heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
8. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de zakelijke relatie, geschieden ten kantore van de bloemist of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.

Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de bloemist totdat deze volledig zijn betaald.
2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de bloemist het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
3. De zakelijke relatie dient de bloemist hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de zakelijke relatie jegens de bloemist een boete verbeurt van 10% van het door koper verschuldigde, voor iedere dag –een deel van een dag daaronder begrepen– dat de zakelijke relatie jegens de bloemist hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
4. De zakelijke relatie verplicht zich jegens de bloemist om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de bloemist ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID

1. De bloemist zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de bloemist, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de bloemist, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de bloemist, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde producten en/of diensten.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van de bloemist in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de bloemist hiervoor verzekerd is.
5. De bloemist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. De bloemist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
6. In het geval de bloemist de afgesproken online diensten en/of producten niet kan leveren, is zij niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende (online) diensten het gevolg is van een aan de bloemist toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van de bloemist lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van de bloemist en haar telecommunicatieleverancier. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de bloemist, zodat de bloemist ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
7. De bloemist is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van zijn website afhankelijk van haar providers. De bloemist zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot zijn website en/of het gebruik van zijn website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan - hoewel de bloemist hier naar streeft - in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van zijn website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.
8. De bloemist heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal de bloemist de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden.
9. De zakelijke relatie vrijwaart de bloemist van aanspraken van derden.

Artikel 15 KLACHTENREGELING

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per fax/email of telefoon aan de bloemist te worden gemeld.
3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de bloemist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de zakelijke relatie een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
4. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de zakelijke relatie niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
6. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de zakelijke relatie geleverd te worden. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten dient de zakelijke relatie het product te tonen bij de bloemist en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar de bloemist.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn kunnen worden voorgelegd aan de rechter, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloemist en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin de bloemist is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen bloemist en zakelijke relatie in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een door VBW in te stellen arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

Artikel 17 SLOTBEPALING

1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.